laukas


laukas
1 laũkas sm. (4) 1. SD270, K lygi, be medžių vieta (skiriant nuo miško, nuo gyvenviečių): Pasibaigia miškas, ir atsiveria platūs žaliuojantieji laukai J.Bil. Kur lygūs laukai, snaudžia tamsūs miškai, lietuviai barzdočiai dūmoja Mair. Sustoju ir apsidairau tėviškės laukuose P.Cvir. Jis, kiek pajojėjęs, iš keliuko laukais prie ežero pasuko E.Miež. Ji karvutę laukan gena ir sutinka rukšną seną S.Nėr. Kaip tik akis užmato, laukai visokios spalvos tęsiasi Žem. Laukų paukščiai, miškų žvėrys visi poras turi JD22. Gale laũko beržas auga Rm. Oi pūtė pūtė lauko vėjelis, oi barė barė šelmis bernelis (d.) Lp. Ir išjojo brolelis par lygiūsius laukelius StnD10. Lygiam laukužėly ten linų sėste LB42. Augo ievaras laukuosna I254. Paguldei po kojomis jo avis ir jaučius visokius ir kitus žvėris lauko 519. ^ Jaunam žmogui laũkas su laukù – greit subėgioji Ad. Lauko paukštis laukan žiūri J.Jabl. Laukas su akim, miškas su ausim NžR. Laukas akylas, miškas ausylas J.Jabl. Laukai gal toli regėti, o giria toli girdėti Sch86. Laukas mato, miškas girdi KlvrŽ. Lauko akis, miško ausis J.Jabl. Dangum dengtas, lauku tvertas KrvP(Erž). Argi pagausi vėją laukuose, pavysi vagį miškuose! KrvP(Lzd). Tavo paltas kaip visi laukaĩ (labai platus) Alk. Žmogaus dūšia ne laukai – po truputį pribraukai (prilaupai Ds) (mažu pasitenkini, pasisotini) Vlkj. Bėk per devynis laukùs (nuo ko nors pikto) Ds. Kad tu kur laukai! (stebintis) Vvs. Eik sau po laukų (po balų, po plynių)! J.Jabl. Imai jį laukaĩ! J. Šimtas laukų̃ kad jį paimtų! J. Laukaĩ žino, kas paėmė kepurę J. Kad jį laukaĩs, šitas Marčius ir moka šnekėti! Alv. Eina vilkai per laukùs (pusto) Skdv. Šaukė, net laukai skleidės (smarkiai šaukė) Žem. Kas tę rėkia, kas tę šaukia taip, kad laukai plyšta Vnž. ^ Balti laukaĩ, juodi grūdai (knyga) Tvr. 2. dirbama žemė, pasėlių plotas: Žaliuoja rugių laukas, net gražu žiūrėt Ėr. Apėjusiu ežiomis rugių ir vasarojaus lauką, prisiartinova prie miško J.Bil. Ar biesas nupjaus tokius laukus kaip ežerus! Žem. Nusitęsė laukais gili vaga T.Tilv. Prisodinom pusę laũko bulbių Rm. Seniau sodžiuose būdavo trys laukai: žiemkenčių, vasarojaus laũkas ir pūdymas Pn. Visas mano laũkas aptvare J. Tą metą vėlai išėjom į laũką (pradėjom žemę dirbti) Alk. Visi žmonės dabar laukuosè kruta, dirba Pn. Visuose respublikos rajonuose prasidėjo pavasario lauko darbai sp. Del daug lauko darbų negalėjo prieit aust BsPI71. Kaip tu lauką gyvensi (dirbsi), taip jis tau galėjimą (paraštėje vaisių) savo neduos BB1Moz4,12. Lauką įgyvenu R. Jie turėjo paliepimo klausyt ir tą sklypą lauko imti, kursai per burtą jiems teko K.Donel1. Užsigavo, kad vasarą gal maža jam lašinių laukan daviau V.Krėv. Duosiu savo dukterį už pačią ir pusę savo lauko LB175. Tu, šelmi berneli, didis girtuoklėli, pragėrei lauką ir visas triobeles KlpD13. | Vaikuo atdevė laukùs (žemę, ūkį), nora išimtinės Sg. ^ Lauke linai, miške staklės LTR(Rk). Ūkininką pažįstame iš lauko, o šeimininkę – iš pietų PPr54. Tinginys laukan paskutinis, iš lauko – pirmutinis PPr103. 3. prk. kas auga laukuose, javai, vasarojus: Šiandieną mūso veš laũką (vasarojų) Grg. Laukų̃ su spragilu nekūliau, tik teip ką Jdr. Ten laukaĩ baisu kad užaugdavo Skr. Tuos laukùs sunešė man skruzdėlės Lnkv. 4. tam tikro didumo žemės sklypas: Bukauskų vienas laũkas ir mūsų du laukaĩ Aps. 5. kaimas, sodžius (skiriant nuo miesto): Laũko žmogus KI303. Jis iš laukų atvažiavo J.Jabl. Mano tėvas buvo laukè gimęs už Smalininkų Smln. Laukų mergelės darbininkės JV933. Jau metai, kaip ans ant laukų̃ gyvena, o arti da nemoka Krp. | Seniau mes kaime gyvenom, tik paskui išėjom ant laukų̃ (į vienkiemius) Vl. 6. vieta po atviru dangumi; oras: Šalta pirkia kai laũkas Trgn. Šiandien ir laũkas nešaltas Kn. Šaltas vėjas vaikščiot po laũką Pc. Šiandien neisi laukè (į lauką) Lzd. Be lazdelės ir laukan negaliu išeit Dv. Laukely lyja, laukely sninga vai ant mano mergužėlės rūtų vainikėlio JV1043. ^ Vasarą gyvuliai vienu laukū išgyvena (lauke prasigano) Vj. Karvė vien laukù būva (kiek ganykloj gauna) – pieno daug neduos Dkšt. Laukù gyvuliai sotesni bus, nekaip šiaudais Kp. Tu kiba tik lauku gyvas (sako mažai valgančiam) KzR. 7. išorė: Nevarstyk laũko durų, neleisk į stubą šalčio Dkš. Iš laũko pusės ėmė degti namas, o paskuo į vidų įėjo ugnis J. Iš lauko vargins tave sopuliai P. Ir ištepk (paraštėje užlaistyk) aną smala iš vidaus ir iš lauko BB1Moz6,14. Iš lauko, iš viršaus R49. Iš lauko visų balti dantys, bet kas už jų? LTR(Klvr). 8. kokio nors veikimo vieta, aikštė, sektorius: Bėgtynių arba jotynių laũkas 489. Sėskite ant savo žirgų ir jokit į lenktynių lauką už miesto J.Balč. Karo lauko teismas . Šaudymo laũkas (kar. šaudyti pavestas plotas) NdŽ. Sekimo laukas (kar. sekti skirtas plotas) . Regėjimo laukas . Visą jos dėmesį patraukia tas nedidelis drobulėmis aprėmintas operacinis laukas . Rentgeninis šešėlis gali užimti beveik visą plaučių lauką . 9. fiz. erdvė, kurioje veikia tam tikros jėgos: Magnetinis laũkas NdŽ. Kintamosios srovės blokavimo laukas . Linijos, kurios parodo tam tikrose vietose vektorių kryptis, vadinamos magnetinio lauko jėgų linijomis K.Barš. 10. paraštė. 11. kortomis žaidžiant tūkstantį – trys atskirai dedamos kortos: Neliesk, čia laũkas! Gdr.
◊ Adõmo laukaĩ labai dideli plotai: Rugių – Adomo laukai: kada ir nupjausim! Als. Pupų prisėjo Adõmo laukùs Krkl.
laukaĩs eĩti (dū̃kti) namų nežiūrėti, siusti, daužytis: Jis laukaĩs eĩna Sv. Tas brolis išėjo laukais Rm. Laukaĩs dū̃ksta (savame kailyje nesitveria) Grž.
laũko artilèrija; operacijas atliekančios kariuomenės artilerija.
laũko ligóninė veikiančios kariuomenės ligoninė: Ties lauko ligoninės kampu jie susidūrė su nauja grupe suimtųjų .
stovė́ti laukù būti tuščiam: Pasistatė didelį namą: vienas galas ir stóvi laukù Ktk.
laũko jaunóji; LBŽ bot. pelkinė mandrauninkė, žvaigždutė (Parnassia palustris).
laũko kanapė̃lės; LBŽ bot. dirvinė aklė (Galeopsis tetrahit).
laũko žolė̃ KI169; P bot. valerijonas (Valeriana officinalis).
laũko (árklio) mė̃tros; MitII135 bot. garbiniuotoji mėta (Mentha crispa).

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

 • laukas — statusas T sritis informatika apibrėžtis Duomenų struktūros ↑įrašo dalis. Pavyzdžiui, asmens įrašą duomenų bazėje gali sudaryti tokie laukai: asmenvardis, gimimo data, gyvenamoji vieta. pavyzdys( iai) požymio laukas. atitikmenys: angl. field… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

 • laukas — laũkas 1 dkt. Elektromagnètinis, gravitãcijos, bangų̃, sūkuri̇̀nis laũkas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • laukas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dydžio laukas – su tam tikros erdvės srities taškais susijusi to dydžio verčių visuma. atitikmenys: angl. field vok. Feld, n rus. поле, n pranc. champ, m …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • laukas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Vienas iš fundamentinių fizikinės tikrumos (materijos) pavidalų. Klasikinės fizikos požiūriu – griežtai erdvėje neapribota tolydžiai energiją sugerianti ir spinduliuojanti sistema; tam… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • laukas — statusas T sritis informatika apibrėžtis Vieta ekrane, kurioje galima surinkti kompiuteriui pateikiamą tekstą. ↑Tekstinės sąsajos programose tekstas renkamas eilutėje šalia lauko pavadinimo, o ↑grafinės sąsajos – stačiakampiame ↑teksto langelyje …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

 • laukas — laũkas 2, laukà bdv. Laukà kárvė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • laukas — statusas Aprobuotas sritis augalų apsauga ir karantino priemonės apibrėžtis Gamybos vietoje esantis žemės sklypas, turintis nustatytas ribas, kuriame auginama tam tikra žemės ūkio kultūra. atitikmenys: angl. field vok. Field, n pranc. champ, m… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • laukas — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. area; field vok. Bereich, m; Feld, n rus. поле, n; участок, m pranc. champ, m …   Automatikos terminų žodynas

 • laukas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Vieta, kurioje vyksta tam tikri reiškiniai. atitikmenys: angl. field vok. Feld, n rus. поле, n pranc. champ, m …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • laukas — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. field vok. Feld, n rus. поле, n pranc. champ, m …   Fizikos terminų žodynas

 • laukas — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Dirbamosios žemės sklypas, užimamas pūdymo, dirvono arba apsėtas javais, linais, žolėmis, kaupiamaisiais augalais. atitikmenys: angl. field; open land vok. Acker, m; Feld, n rus. поле, n …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas